Υπηρεσίες

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας μας είναι :

  • Εκσκαφές παντός τύπου
  • Εκβραχισμοί παντός τύπου
  • Ειδικές κατεδαφίσεις
  • Διαμορφώσεις περιβαλλόντων χώρων
  • Διανοίξεις δρόμων & διαμορφώσεις αυτών
  • Ασφαλτοστρώσεις δρόμων & περιβαλλόντων χώρων
  • Κατασκευή ποδοσφαιρικών γηπέδων & άλλων
  • Εμπορία υλικών λατομείου
  • Εμπορία χώματος – πέτρας
  • Μεταφορές μηχανημάτων & άλλων